Corona Protocol

Voor bezoek aan huis, scholen en bedrijven- vanaf onze kant…

Sinterklaas was er als eerste bij om 2 prikjes te halen om het gevaarlijke virus geen roet in het eten te laten gooien. Als het om roet gaat hebben we de nodige ervaring opgedaan om te weten dat dit lastig te verwijderen is. Ook de Pieten moesten er aan geloven en hebben intussen allemaal de mouwen opgestroopt om de spuit erin te laten zetten. En dan wel de spuit met het vaccin om goed te verstaan. 

Wij zijn er klaar voor en nemen alle maatregelen in acht om ons bezoek aan bedrijven, scholen en bij de kinderen thuis volgens de regels te laten verlopen. Iedere dag zullen Sint en Pieten een zelftest ondergaan, worden er tijdens bezoekjes geen handen geschud, maar begroeten wij aanwezigen door te zwaaien, houden we netjes 1,5 meter afstand, komen kinderen niet bij Sint op schoot en wordt er niet gestrooid met pepernoten. Wij hebben ervoor gekozen om deze vooraf te verpakken in recyclebaar papieren zakjes zodat we ook nog een bijdrage leveren aan een schoner milieu.  


Voor bezoek aan huis – vanaf uw kant…

De overheid heeft een advies verstrekt en hierin wordt aangegeven om thuis maximaal 4 gasten per dag te ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Let wel dat dit een advies is en geen opgelegde zaak. 

Maar hoe zit dat dan met het uitnodigen van b.v. opa’s en oma’s? Als Sinterklaas komt en 2 Pieten meeneemt, is de teller al bijna vol. Op basis van gezond verstand doen wij een dringend beroep op u. 

Wij kunnen, gezien de beperkte beschikbare tijd van onze bezoekjes geen controle uitoefenen door van aanwezigen QR-codes te scannen of Corona testbewijzen in te zien. Wij vertrouwen er op dat u zelf zo verstandig bent om als u bezoek bij u thuis uitnodigt vooraf te informeren of dat men over een QR-code beschikt, of anders een negatieve Corona testuitslag kan overleggen. En belangrijk… zorg voor goede ventilatie voorafgaande en tijdens ons bezoek.

Ons advies… houdt het zo klein mogelijk, dus geen overvolle kamer met familie, vrienden of meerdere gezinnen. Wij behouden ons het recht voor om indien hiervan wordt afgeweken het bezoek te begrenzen tot aan de voordeur. 

Bovendien…zorg er voor dat iedereen zich houdt aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op Corona.

In geval dat… vanwege Covid gerelateerde gezondheidsklachten bij uzelf of andere beoogde aanwezigen, roet in het feestje worden gegooid, dan bent u gehouden om aan ons hiervan direct melding te maken.

In geval dat… vanuit overheidswege in het beleid dermate beperkende maatregelen worden opgelegd, waardoor het bezoek bij u thuis onmogelijk wordt gemaakt, lees dan onze Algemene Voorwaarden. 

Download Corona Protocol Huisbezoek


Voor bezoek aan scholen – vanaf uw kant

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op Corona.

Zelftesten

Onderwijspersoneel krijgt het advies zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Het personeel neemt deze preventieve testen zelf thuis af. Dit hoeft niet voor medewerkers die als immuun worden gezien voor Corona.

Immuun voor corona

U wordt als immuun gezien als u:

  • 14 dagen of langer geleden een 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
  • 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
  • 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
  • minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Kinderen met verkoudheidsklachten

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen bij de GGD. Lees meer over de adviezen aan het gezin bij thuisblijven (thuisquarantaine).

In quarantaine (thuisblijven)

In het basis- en speciaal (basis)onderwijs vervalt vanaf 20 september 2021 de quarantaineplicht voor de hele klas. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Zijn er meer besmettingen in een groep? Dan kan de GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan de GGD de hele groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan.

Tijdens een quarantaine van de hele klas geven scholen zoveel mogelijk onderwijs op afstand. Een huiswerkopdracht meegeven valt daar ook onder.

Kind met een kwetsbare gezondheid

Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden die behoren tot een risicogroep. Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun kind naar school moeten sturen. Als ze twijfelen nemen ze contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

Vieringen

Scholen mogen weer vieringen organiseren. Hiervoor gelden de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus. Volg ook de regels die gelden voor regels voor toeschouwers op een vaste zitplaats op een locatie zonder doorstroom.

Ventilatie schoolgebouw

Zorg vooraf en tijdens ons bezoek voor een goede ventilatie in het schoolgebouw.

In geval dat… vanwege Covid gerelateerde gezondheidsklachten bij uzelf of andere beoogde aanwezigen, roet in het feestje worden gegooid, dan bent u gehouden om direct gepaste maatregelen te treffen.

In geval dat… u afziet van ons bezoek, of vanuit overheidswegen in het beleid dermate beperkende maatregelen worden afgekondigd waardoor het bezoek aan uw school wordt geblokkeerd vindt er, met verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden, geen restitutie plaats. Bovendien kan er geen beroep worden gedaan op verplaatsing van de opdracht naar een later gelegen moment of een volgende jaar. U kunt overwegen om dit risico onder te brengen door het afsluiten van een evenementenverzekering.

Download Corona Protocol Scholen


Voor bezoek aan bedrijven – vanaf uw kant

Bij georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn beperkingen niet verplicht! Ook voor begeleiders van kinderen is het niet nodig om een coronatoegangsbewijs te laten zien. Het is wel raadzaam om vooraf alle genodigden er op te wijzen dat om risico’s te vermijden het noodzakelijk is om in het bezit te zijn van een QR-code , dan wel voorafgaande het bezoek aan uw bedrijf positief te zijn getest. Het is aan u om daarbij aan te geven of dat u het noodzakelijk acht om mondkapjes te dragen en vaste zitplaatsen met onderlinge afstand te organiseren voor bezoekers van uw locatie. Zorg er voor dat iedereen zich houdt aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op Corona.

In- en uitstroom: U dient te zorgen voor een gecontroleerde in- en uitstroom.

Afstand: U draagt zorg voor voldoende afstand tussen Sinterklaas & Pieten en de kinderen met begeleiding.

Belangrijk… zorg voor goede ventilatie voorafgaande en tijdens ons bezoek.

Ons advies… houdt het zo klein mogelijk, dus geen overvolle locatie met genodigden. Wij behouden ons het recht voor om indien hiervan wordt afgeweken het bezoek te begrenzen tot aan de voordeur. 

In geval dat… vanwege Covid gerelateerde gezondheidsklachten bij uzelf of andere beoogde aanwezigen, roet in het feestje worden gegooid, dan bent u gehouden om aan ons hiervan direct melding te maken.

In geval dat… u afziet van ons bezoek, of vanuit overheidswegen in het beleid dermate beperkende maatregelen worden afgekondigd waardoor het bezoek aan uw bedrijf wordt geblokkeerd, vindt er, met verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden, geen restitutie plaats. Bovendien kan er geen beroep worden gedaan op verplaatsing van de opdracht naar een later gelegen moment of een volgende jaar. U kunt overwegen om dit risico onder te brengen door het afsluiten van een evenementenverzekering

Download Corona Protocol Bedrijfsbezoek


Wij gaan uit van het positieve en zeggen graag; Tot binnenkort!